گيرم به اشتباه، يا به اتفاق
مسواکت هنوز آنجاست
پس هنوز زندگی کن.

لينک نوشته
       

کار خيلی بدی کرد که قاصدک رو گرفت و توی دهان باز تو فوت کرد.
تصوير دختربچه‌ای که چشماش پر اشک شده و با دهان پر از قاصدک داره می‌دوئه پيش مامانش، سه روزه ديوونه‌م کرده.
نمی‌بخشمش.

پ.ن
خوشا Excel !
نرم‌افزاری که صدای زندگی را به شما هديه می‌کند.

لينک نوشته