پنج‌شنبه‌ها، مخصوصا ...
پنج ... شنبه ... ها ... مخصوصا ...

 

لينک نوشته
       

هی!
تو نديدی، کودکی‌ام را
پيش از بازی زندگی
به شاخ کدام درخت آويختم؟

 

لينک نوشته