عقـاب تيزپر دشت‌های استغنـا
اسير پنجه ..... می‌شود گاهی

الف) تقدير؟
ب) تغيير؟
ج) تحقير؟
د) تحذير؟

 

لينک نوشته