فضیلت‌های ناچیز - 2   

 

... باید بر کمینه فضیلت‌هایی که از آن‌ها سخن می‌گویی - احترام، ترحم، مصلحت - فائق آییم. کمینه فضیلت‌ها بیش از رذیلت‌های بزرگ مرا می‌ترساند؛ زیرا چهره‌های دوست‌داشتنی دارند و به سادگی فریبمان می‌دهند.

 این از کازانتزاکیس است. و به گمانم تنها درس لازم برای زندگی انسانی است.

... چرا یک لحظه فکر نمی کنی که ممکن است خط کش تو کوتاه باشد وگرنه دیگران بی قواره نیستند. شاید هرچه هست از قامت ناساز و بی اندام ماست.

این را هم قیصر گفته. تنها درس لازم برای زندگی اجتماعی.

لينک نوشته