پست قبلی خودم حال خودم را هم گرفت. ولی خب، چه می‌شه کرد. نمی‌دونم چرا ... هيچی بابا؛ راستش فقط اومدم که پ.ن بذارم. با اين توضيح بسيار ضروری که ۲:۰۴ دقيقه بامداد چهارشنبه هم خود چهارشنبه است، نه سه‌شنبه يا دوشنبه يا پنج‌شنبه!

پ.ن

- بکوش تا مزه در چیپس و پنيری باشد که می‌خوری، نه آنکه روبرويت نشسته است.

بکوش، ولی اگر کوششت نتيجه‌ای نداد خيلی ناراحت نشو؛ چون مزه واقعا به هردوتاشون ربط داره.

لينک نوشته