امروز...   


دیروز چه سخت به تو دل بسته بودیم
و فردا چه بسیار به تو اشتیاق پیدا خواهیم کرد


وداع زین‌العابدین با ماه رمضان

لينک نوشته