چون دوست دشمن است...   

می‌گوید: پس از اجرای طرح امنیت اجتماعی بویژه در بخش پوشش و حجاب، بیش از 70 درصد شکایات از مزاحمت‌های خیابانی کاهش یافت.

عصبانی نشوید. با تعجب نگاهش نکنید. ازش نپرسید مگر دیگر کسی شکایت می‌برد نزد پلیسی که برای یک موی بیرون زده از روسری و مانتوی کوتاه دختر را کتک می‌زند و مادر و پدرش را جلوی چشمش تحقیر می‌کند. برایش نخوانید «چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟»

باور کنید نمی‌فهمد. باور کنید نمی‌فهمند. و این از هر دردی دردناک‌تر است.

آرتور کستلر در گفت وگو با مرگ، می‌گوید هیچ چیز بدتر از این نیست که گیر یک بازجوی احمق بیفتی. شما بخوانید زندانبان. بخوانید پلیس. بخوانید حکومت.

بخوانید هرچی.

 

لينک نوشته