گفته می‌شود...   

.

صمٌ

بکمٌ

عمیٌ

فهم لایعقلون

.

کرند

گنگ‌اند

کورند

البته که فکر نمی‌کنند

.

لينک نوشته