مگر شب ما ...   

یکی از نمایندگانی که از موضع اصولگرایی - همان چیزی که این دولت کریمه با شعار آن سر کار آمده - به همین دولت بسیار می‌تازد و حتی گاهی دل آدم را خنک می‌کند، در نطقش در مجلس به عنوان مخالف کابینه جدید گفته: انتقاد من به خاتمی این بود که او خود را ایدئولوگ نظام می دانست و این حرف اشتباه بود. الان در مورد آقای احمدی نژاد همین طور است.

دارم با خودم حساب می‌کنم چند سال باید بگذرد تا یکی هم حرف ما را پشت تریبون مجلس بزند؟ فقط حرفش را، عملش پیشکش! بگوید: اساسا حکومت ایدئولوگ نیست؛ نباید باشد. بگوید ایدئولوژیک بودن حکومت است که ما را به این روز انداخته. بگوید نه وظیفه حکومت است که ایدئولوژی به خورد مردم بدهد، نه حق‌اش.

چند سال باید بگذرد؟

 

لينک نوشته