منی که نام شراب از کتاب می‌شستم
زمانه کاتب دکان می‌فروشم کرد ...

لينک نوشته