گيرم به اشتباه، يا به اتفاق
مسواکت هنوز آنجاست
پس هنوز زندگی کن.

لينک نوشته