ظاهرا که خيلی خوبم.
فقط زيربغلم که کمی می‌سوزه؛
و دلم، که داره می‌ترکه!
لينک نوشته