گوساله سامری صدا هم دارد؟   

آقای - چه فرقی می‌کند کدامشان - گفته اين‌ها که چرخه سوخت هسته‌ای را کامل کرده‌اند (کرده‌اند؟) از شهدا هم برترند. خدا رحمتشان کند. 

لينک نوشته