جنون و مرگ و مدارا، کدام را بگزينم؟
چراغ سبز نگاه تو و، سه‌راه هميشه...

 

لينک نوشته