چاوز رفته لندن و انگليسی‌ها به عنوان قهرمان مبارزه با امپرياليزم آمريکا کلی تحويلش گرفته‌اند. با خودم گفتم نکند رييس‌جمهور ما هم به سرش بزند به بروبچه‌های لندنی يک حالی بدهد! و باز هم با خودم گفتم چه کارهايی که خاتمی شايسته‌اش بود و نکرد. حيف.

اين هم حکايتی است؛ پيش می‌آيد ديگر!

سادگی و عمق تو‌امان نوشته‌های اين آدم من را شاد می‌کند؛ شاد از اين که دنيای دوروبرم از چنين آدم‌هايی خالی نيست.

لينک نوشته