بهار بود و تو بودی و عشق بود و اميد
 بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود، گذشت ...

قصه ميخ‌ها و قايق‌ها، انقلابی‌ترين منافق‌ها
دشمن تو هميشه بيرون نيست، چشم وا کن، ببين در اطراف است
گاه حتی بلندی قرآن، آخرين خدعه معاويه است
گاه حتی بت بزرگ هبل، مصحف چاپ حج و اوقاف است...!

لينک نوشته