کمال انسان در خودخواهی مطلق است./ -از خودم!

لينک نوشته