برق - جريان بی‌وقفه‌ و نامحسوس انرژی - چند دقيقه‌ای که می‌رود، همه‌جای خانه غريبه می‌شود.

لينک نوشته