آن کس که خریدار، بدو رایم نیست
وآن کس که بدو رای، خریدارم نیست...

لينک نوشته