کداميک از موارد زير امانت الهي است که به دست ما سپرده شده است؟

الف- رياست جمهوري دکتر محمود احمدي‌نژاد
ب- وجود دکه‌هاي فراوان فلافل در سطح شهر
ج- توانايي ذهني و رواني تشخيص گـ.. از شقيقه
د- عشق به خود، هم‌نوع و خداوند متعال

هم‌اکنون نيازمند پاسخ‌هاي سبز و قرمز و آبي شما هستم.

لينک نوشته