لگد به بخت خودم می‌زنم که باز شود...   

و لله ملک ینادی کل یوم:
لدوا للموت
وابنوا للخراب

و خدای را فریشته‌ای‌ است که هر روز بانگ می‌زند:
بزایید برای مرگ
و بسازید برای ویرانی...

لينک نوشته