... فیعلن صیدای مرا  از هیرات بشنوید، تا بعد!
آرام باشید و‌ جانیتان جور...

لينک نوشته