دخترکم، خمیردندان کرست میوه‌ای‌ش را - در نبسته - گذاشته جلوی آینه دست‌شویی؛ سگ آبی رویش دارد با مسواکی در دست و دو دندان نیش برآمده که یعنی مسواک می‌زنم و دندانم از تمیزی برق می‌زند. از مدرسه به‌شان داده‌اند، به بهانه هفته سلامت، با کتابچه و پازل و نایلون و چه و چه.

دو دندان نیش پیش‌آمده و نیم‌پوسیده‌ام را مسواک می‌کشم و همین‌طوری الکی یاد خودمان می‌افتم که از مدرسه تانک و نارنجک قلکی به‌مان می‌دادند که پول بریزیم توش.

به خدا همین‌طوری الکی.

لينک نوشته