مگر این باد خوش از سمت عشق‌آباد می‌آید
که بوی عشق‌های کهنه از این باد می‌آید...

شده در یک لحظه، تا حد مرگ - انگار که داری قالب تهی می‌کنی - دلشوره بگیری، نگران کسی شوی که بوده و نیست؟
 نیست؟

گزارش پنج‌شنبه/
عصرهایم، بهترین لحظه‌هایم، دیگر نیست. انگاری که قلبم سوراخ می‌شود، پنج‌شنبه عصرها.

لينک نوشته