جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز
باطل در این خیال، که اکسیر می‌کنند...!

لينک نوشته