شنیده بودی: وقتی عاشق می‌شوی، توی آسمان اتفاقی می‌افتد. ستاره‌ها، همه نشانه می‌شوند و نشانه بارانت می‌کنند.

گفته بودمت: «ستاره‌باران جواب کدام سلامی به آفتابِ» تو، نشانه‌باران قشنگ‌تر است.

نگفتم هنوز که: «ماهي تو آب مي‌چرخه و ستاره دس‌چين مي‌کنه/ اونوخ به خواب هر کي رفت/ خوابشو از ستاره سنگين مي‌کنه»
خوابشو
از نشانه
سنگین
می‌کنه
.
.
.

لينک نوشته