بعد از عمری٬ تفألی زدم برای کسی. (عمر می‌گویم٬ راست می‌گویم. ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی‌ست/ حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی‌ست) به عادت قدیم شاهدش را نیت کردم برای خودم. شاه‌بیتش شاه‌کلید قفل این روزهای من است و همه آن‌هایی که می‌شناسم:

شهر خالی‌ست ز عشاق٬ بود کز طرفی
مردی از خویش برون آید و کاری بکند...

لينک نوشته