ايمان بياوريم...   


پاییز امسال، بد سرد است. کار اگر به زمستان برسد، سرما استخوان می‌ترکاند. باور کنید.

قشلاق می‌کنید، هیزم می‌آورید یا درزها را می‌پوشانید، هرچه تدبیر می‌کنید، زودتر. من، پاییز به این سردی ندیده بودم. می‌خواهید یخ نزنید، بجنبید.

پ.ن
که گر گریزم، کجا گریزم؟ وگر بمانم، کجا بمانم؟

لينک نوشته