... قایق از تور تهی
و دل از آرزوی مروارید...

یعنی
تمت. دارم تمام می‌شوم در آستانه زمستان یکهزار و سیصد و چند خورشیدی.

لينک نوشته