گيرم به اشتباه، يا به اتفاق
مسواکت هنوز آنجاست
پس هنوز زندگی کن.

/ 1 نظر / 12 بازدید
...

زندگی می کنم به اشتباه يا به اتفاق